Strona główna
geanta piele vintage

Niestety często spotykamy się z działaniem rządu, które negatywnie wpływa na kondycję finansową samorządów. Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w skutkach finansowych znacznie ogranicza dochody bieżące województw samorządowych. Porównując kwoty z 2014 roku w zakresie subwencji regionalnej i wyrównawczej z przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, a dotyczącymi 2015 roku, to różnica w skali kraju wynosi 500 mln zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że województwa realizują wiele inwestycji wieloletnich przy udziale środków europejskich, ograniczenie dochodów spowoduje brak możliwości wykorzystania dostępnych środków z Unii a także stanowi zagrożenie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęcie nowych rozwiązań nawet na okres przejściowy wymaga właściwego zabezpieczenia finansowania zadań nałożonych na samorządy, a przedstawiony projekt ustawy nie uwzględnia sytuacji finansowej poszczególnych województw. Warto mieć na uwadze, że samorządy wojewódzkie niedługo będą opracowywać projekty swoich budżetów na rok 2015 i Wieloletnie Prognozy Finansowe na lata przyszłe, wskaźniki obowiązujące od bieżącego roku mają bardzo napięte, a każde zmniejszenie dochodów bieżących obniża poziom nadwyżki operacyjnej i niekorzystnie wpływa na wskaźniki zadłużenia.

W przypadku subwencji regionalnej porównując kwoty z roku 2014 i skalkulowane przez Ministerstwo Finansów kwoty na rok 2015 Województwo Podkarpackie traci 39 mln zł. Tak drastyczny spadek dochodów bieżących w dużym stopniu wpłynie na ograniczenie nadwyżki operacyjnej i wskaźniki zadłużenia, a w konsekwencji spowoduje konieczność ograniczenia realizowanych zadań i to zarówno bieżących jak i majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

- W jaki sposób przedstawia się szczegółowa kalkulacja kwot subwencji wg. obowiązującej ustawy i wg. projektowanych zmian dla Województwa Podkarpackiego?

- Jakie jest uzasadnienie dla przyjętych w opracowywanym projekcie ustawy zasad naliczania i kryteriów podziału subwencji regionalnej?

- Czy planowane jest wprowadzenie do ustawy mechanizmów korygujących dla województw, które otrzymują subwencję regionalną, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych województw w pozyskiwaniu dochodów podatkowych oraz ich sytuacji finansowej?

sejm logo s

logo pis

powiat lancut