Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha z siedzibą w Łańcucie (ul. Cetnarskiego 33, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie), tel. 516 045 052, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o sposobie pozyskania danych

Państwa dane pozyskaliśmy w trakcie bieżącej współpracy, obsługi osób zainteresowanych uzyskaniem określonej prawem pomocy w sprawie indywidualnej lub w trakcie komunikacji – tj. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa przy prowadzeniu działalności poselskiej. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. CEIDG, KRS, czy jako ogólnodostępne informacje dostępne z poziomu przeglądarki).

Cel i uzasadnienie prawne dla przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach:

1) Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim są w szczególności:

  • nawiązanie z Państwem kontaktu poprzez kanał telefoniczny lub drogą elektroniczną,
  • podtrzymywanie kontaktu z Państwem w związku z prowadzonymi działaniami na rzecz obywateli oraz prowadzenia korespondencji i komunikacji,
  • informowania o nadchodzących spotkaniach z udziałem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha oraz o innych otwartych wydarzeniach,
  • przygotowywania konkursów organizowanych przez Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha i ogłaszania laureatów poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram),
  • organizowania wycieczek do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych wydarzeń,
  • sprawna wymiana informacji i efektywna praca Biura Poselskiego.

2) Dla skutecznego podjęcia działań i interwencji w różnych organów państwowych, których celem jest rozwiązywanie zgłaszanych nam problemów oraz innych spraw indywidualnych. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielanej zgody przez osobę występującą z wnioskiem o udzielenie pomocy w wyżej wymienionym zakresie i formie. Wyrażenie zgody może być w takiej sytuacji niezbędne do procedowania wnoszonych spraw (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Przepisy prawa nakładają na Administratorów danych obowiązki, których spełnienie rodzi konieczność przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem prawnie zdefiniowanych wymagań (forma, czas, czynności prawne itp.). Podstawą prawną dla procesów przetwarzania realizowanych w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w organicznym czasie w zależności od wyżej wymiennych celów przetwarzania oraz zgodnie z poniżej wskazanymi zasadami:

Dla celu 1) w czasie nie dłuższym niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji, po upływie którego dane osobowe mogą być nadal przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń i w celu zarchiwizowania zamkniętych spraw.

Dla celu 2) przez okres, w którym udzielono zgodę na przetwarzanie danych Pana / Pani. Cofnięcie zgody nie rodzi skutków dla legalności przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem udzielonej zgody.

Dla celu 3) przez okres wymagany do wywiązania się z obligatoryjnych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez ustawodawcę. Wskazać przy tym należy, iż przepisy szczegółowe definiują terminy, w jakich wymagane jest przechowywanie określonych dokumentów zawierających dane osobowe. Przykładowo zapisy ustawy o rachunkowości wskazują art. 74 ust. 1 i 2 okresy przechowywania dokumentów księgowych (5 lat dla dowodów księgowych) i Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha stosuje się do tych wymagań.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się zarówno tradycyjnie (gromadzenie dokumentacji), jak również poprzez środki komunikacji i przy wykorzystaniu usług świadczących na rzecz Administratora przed inne podmioty (usługi hostingu i serwis strony internetowej, poczta elektroniczna i inne elektroniczne środki służące komunikowaniu). Procesy te przebiegają z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Ewentualne udostępnienie danych innym podmiotom jest dopuszczalne i może nastąpić jedynie w sytuacji gdy Administrator danych jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących regulacji prawych.

Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia żądania uzyskania dostępu do danych osobowych zgromadzonych na swój temat, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

Na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

W sprawach indywidualnych podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu i obsługi zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią i skuteczne podjęcie działań na prośbę zainteresowanej osoby.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut