Komisje Sejmowe


W Sejmie poseł Kazimierz Gołojuch pracuje w następujących komisjach:

  • Komisji do Spraw Unii Europejskiej
  • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami oraz problemami będącymi przedmiotem prac tych komisji.

      KOMISJA DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

   Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

       Sejm RPPrace Komisji

        Sejm RPList do Komisji 

 

                        PODKOMISJA STAŁA DO SPRAW WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH                                                 Z UNII EUROPEJSKIEJ - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO


       KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

   Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

        Sejm RPPrace Komisji

        Sejm RPList do Komisji

 

 

 

 

         

 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut