Komisje Sejmowe


W ramach mojej działalności w Sejmie uczestniczę w pracach:

  • Komisji do Spraw Uni Europejskiej
  • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszam do zapoznania się z zadaniami oraz problemami będącymi przedmiotem prac tych komisji.

      KOMISJA DO SPRAW UNI EUROPEJSKIEJ

   Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

       Sejm RPPrace Komisji

        Sejm RPList do Komisji 

 

       KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

   Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

        Sejm RPPrace Komisji

        Sejm RPList do Komisji

 

         KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

         Do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.

         Sejm RP  Prace Komisji 

         

 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut