Strona główna
geanta piele vintage

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich stara się pozyskać środki na realizację przedmiotowej inwestycji w kolejnej perspektywie finansowej UE.

W dniu 4 września br. został ogłoszony przetarg na wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”.

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy i obejmuje:

Etap 1 (część kolejowa – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.):

 1. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 174,744 linii kolejowej nr 91
  w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w ciągu DW nr 877,
 2. przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z likwidacją przejazdu, tj. m.in.: nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej, urządzenia srk, urządzenia teletechniczne, odwodnienia.
 3. budowa konstrukcji wiaduktu kolejowego w części znajdującej się nad drogą. Poprzez konstrukcję wiaduktu kolejowego w części znajdującej się nad drogą należy rozumieć elementy konstrukcji przenoszące obciążenia od taboru kolejowego
 4. przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z budową wiaduktu kolejowego (usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową).

Etap 2 (część drogowa – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich):

 1. budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 (w tym chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, jezdnia, dodatkowa jezdnia, skrzyżowania itd.) – klasa drogi G,
 2. budowa ścian oporowych wraz z konstrukcjami odcinającymi napływ wód gruntowych,
 3. budowa odcinka drogi powiatowej nr 1536R (ul. Kolejowa) – klasa drogi Z,
 4. budowa wiaduktu drogowego w/c drogi powiatowej nr 1536R (ul. Kolejowa),
 5. budowa drogi gminnej na działce nr 3142 (w miejsce istniejącej drogi wewnętrznej) oraz przebudowy lub rozbudowy skrzyżowania z ul. Kasprowicza – klasa drogi L,
 6. budowa i przebudowa infrastruktury technicznej drogi,
 7. budowa, przebudowa oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
 8. wszelkie inne roboty i koszty niewchodzące w zakres Etapu 1 niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                   Zakończenie robót budowalnych dla Etapu 1 (części kolejowej) planowane jest na 15.12.2022 r, natomiast dla Etapu 2 (części drogowej) na 31.03.2023 r.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut